Handleiding leer-actief studievaardigheden      (werkboekje downloaden)

 

Deze interactieve cursus is gemaakt voor leerlingen aan het eind van de basisschool en het begin van de middelbare school.

In het werkboekje  staan verschillende opdrachten die aansluiten bij de onderdelen van deze site.

De contexten zijn gevonden verschillende schoolse vakken. Later kunnen de "tools van actief leren" gebruikt worden binnen eigen projecten waarbinnen het actief leren verder ingeoefend wordt.

 

Doestelling:

“actief leren leren ” veronderstelt een  manier van leren waarbij leerlingen actief bezig zijn met het verwerken van de leerstof. Deze manier sluit aan bij de actuele visies over hoe wij leren. Door kinderen te leren hoe er het beste geleerd kan worden en ze door reflectie te laten ontdekken wat de manieren van leren is die aansluit bij hun persoonlijkheid kunnen wij een bijdrage te leveren aan zelfverzekerde “brugpieper”.

 

De volgende geheel van kennis, inzicht en vaardigheden komt aan bot

 

 

Kennis

inzicht

vaardigheden

hersenen

geheugen

leren

De volgende begrippen komen aan bod:

hersenen, neuronen, geheugen, vergeten, leren, feitenkennis, inzicht, vaardigheden

 

Inzicht in eigen kwaliteiten door het doen van geheugentestjes

inzien dat je door beelden,geluiden,tekst te combineren beter leert.(sponk)

het nut van uitleggen begrijpen

 

tip 1

kennis van de principes goed stampwerk:  herhaling,vaak doen, in stukken verdelen,  koppelen aan bestaande kennis.

kennis van diverse stamp- technieken zoals, ezelsbruggetjes, verhaalmethode, plaatsmethode

 

Inzicht hebben in wanneer je gebruikt moet maken  van stamptechnieken

werken met overhoorprogramma's op de computer

ezelsbruggetjes zelf  leren verzinnen

zelfhulpverhaaltjes bedenken om iets beter te onthouden

 

 

 

 

tip 2

kennis van de principes van mindmapping in relatie tot  inzichtelijk leren.

Inzicht hebben in wanneer je gebruik moet maken van mindmapping.

het maken van een mindmap over voetbal

Het maken van een mindmap over China

tip 3

kennis van de principes van vragenstellen op drie niveaus(kennis, begrip, toepassen)in relatie tot  inzichtelijk leren.

Inzien wat een kennisvraag , wat een begripsvraag en wat een toepassingsvraag is.

het stellen van vragen op drie niveaus over de mindmap van China

het uitbreiden van de Chinamindmap

tip 4

 

kennis van het principe van vaardigheden trainen:

van makkelijk naar moeilijk

veel herhalen

nut van reflectie

inzien wat past bij eigen leerstijl.

 

inzicht in manieren van zelfreflectie

het trainen van de vaardigheid actief leren, aan de hand van een drietal oefeningen

1. moeilijke woordschat trainen

2. mindmap over een "klokhuis" onderwerp  en hierover  een minispreekbeurt houden

3. mindmap maken over de ijsbeer en hierover vragen stellen.

4. Het voorbereiden van een toes over Antartica.

kunnen reflecteren en zonodig leergedrag aanpassen

 

tip 5

kennis over de verschillende persoonlijkheidskenmerken die bij actief leren zouden kunnen horen

inzicht in eigen kwaliteiten

kunnen reflecteren en zonodig leergedrag aanpassen en hierin persoonlijkheid eigenschappen meenemen.

 

 

Deze cursus biedt maar een beperkt kader waarbinnen het actieve "schoolse" leren geoefend  wordt. Er is bewust gekozen voor het tegenover elkaar zetten van twee verschillende strategieën.

Het leren van feiten wordt geoefend met verschillende "stamptechnieken", voor het  leren met inzicht wordt gebruik gemaakt van mindmap technieken  en het stellen van vragen. Deze technieken zijn niet zo bekend als studietechniek en vormen een aanvulling op het bekende repertoire. Als zodanig is het misschien een uitdaging voor de leerlingen.

Het oefenen van samenvatten wordt in de meeste begrijpend lezen methodes geoefend en is als studietechniek niet opgenomen in dit geheel. In een later statium kan dit zelf toegevoegd worden.

Het reflectie formulier "help, ik krijg een toets" is te gebruiken na deze cursus als reflectiemiddel om het geleerde toe te passen binnen andere contexten.